ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,382,000.-บาท