ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)