จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)