เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารวิทยุ จำนวน 1 งาน