เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร