เนื้อหาหลัก

จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร