เนื้อหาหลัก

จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร 

 

pdf