เนื้อหาหลัก

จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul

 

pdf