เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร

 

pdf