เนื้อหาหลัก

จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงทางยุทธวิธี ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร