เนื้อหาหลัก

จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร