จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลง 6 ธ.ค. 60)