จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร