จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐