จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (1)