จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์2)