ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งป.61 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560