ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งป.61 (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560