ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งป.61 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560