เนื้อหาหลัก

๒๙ ม.ค.–๑ ก.พ.๖๑ จิตอาสาของ สส.ทหาร จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่บริเวณคลองบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี