พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1278

๗ ก.พ.๖๑ พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติ (UN)และคณะฯ เข้าตรวจสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ที่จะใช้ในการสนับสนุนภารกิจ ให้กับสหประชาชาติ (UN) ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย