เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร ได้ตรวจสถานที่จัดงานวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร
เข้าร่วมตรวจ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร และ พื้นที่จัดงานวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร