เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ บิดา ร.อ. ไวกูลฐ์ กลัดธนัง ข้าราชการ ร้อย.ปสน.พัน.ส.ฯ
พร้อมด้วยข้าราชการ พัน.ส.ฯ ณ วัดหนองสีนวล ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์