เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้มาตรวจความพร้อม และความหน้าในการเตรียมงาน
วันสถาปนา สส.ทหาร ณ แหล่งชุมนุมฯ และ คณะ รอง จก.(๑) ตรวจความเรียบร้อย ความคืบหน้าในการดำเนินงานดังนี้

1. ติดโลโก้ บก.ทท. เรียบร้อย
2. ขัดพื้นด้านหน้าทางเข้า เรียบร้อย
3. ย้ายกระถางต้นไม้ เรียบร้อย
4. ซ่อมไฟบนเวที เรียบร้อย
5. แก้ไขบันไดทางขึ้น ส่งอาหาร เรียบร้อย
6. ทาสีด้านหลัง เรียบร้อย
7. ติดคิ้วกระจกลายเปลือกไม้ เรียบร้อย
8. ส.๑ ตกแต่งสถานที่ เรียบร้อย
9. ติดตั้งเครื่องเสียง และระบบถ่ายทอดสัญญานภาพ เรียบร้อย
10. ระบายผ้าหน้าตึก และบนอาคาร เรียบร้อย
11. ติดป้ายไวนิล วันสถาปนา เรียบร้อย
12. ซ่อมฝ้าเพดาน (ต่อ)