เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง "การพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บก.ทท. (Enterprise Architecture)"
วันพุธที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม กปท.ศทส.สส.ทหาร ชั้น ๔ บก.ทท.