เนื้อหาหลัก

๑๙ ม.ค.๖๑ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ ศทส.สส.ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๑ นาย