เนื้อหาหลัก

๑๘ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดทาสีตะแกรงร่องระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับงานเลี้ยง ในวันกองทัพไทย
ตามสั่งการของ ผบ.ชา