เนื้อหาหลัก

๑๘ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ในการประกอบพิธีสงฆ์ วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ