เนื้อหาหลัก

๑๖ ม.ค.๖๑ กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติของ ปทท.๑ (สน.ทท.เขาอีโต้ และชุดซ่อม ปทท.๑ ส่วนแยกเขาอีโต้) เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ ตรวจสอบข้อขัดข้อง
ของระบบโทรคมนาคมทหาร สนับสนุน สนภ.๑ นทพ. และดำเนินการแก้ไข สามารถสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ๓๑ เลขหมาย ได้ตามปกติ