เนื้อหาหลัก

๑๖ ม.ค.๖๑ ศทท.ฯ ติดตั้งเครื่องเสียงสนับสนุนงานซ้อมพิธีวันกองทัพไทย ดังนี้

๑. บก.ทท. หน้าลาน พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ เสร็จเรียบร้อย 
๒. อนุสรณ์สถาน เสร็จเรียบร้อย
๓. ลาน พิธีสวนสนาม พัน.ส ฯ เสร็จเรียบร้อย