เนื้อหาหลัก

๑๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นทีสำหรับจัดงานเลี้ยงวันกองทัพไทย ได้จัดต้นไม้ประดับและธงชาติเพิ่มเติม บริเวณพิธีสวนสนาม
ในวันกองทัพไทย ตามสั่งการของ ผบ.ชา และในการนี้ได้จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย ร่วมซักซ้อมการถือพวงมาลา ในงานวันกองทัพไทย สำหรับ
จก.สส.ทหาร ที่จะวางในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ