เนื้อหาหลัก

๑๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ในการประกอบพิธีสงฆ์ วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ