เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ กบก.ฯ ได้ดำเนินการผูกผ้าระบายศาลาอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ ตามสั่งการ จก.สส.ทหาร