เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ จนท.กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการซ่อมหมายเลขโทรศัพท์ทหาร ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร)
และดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ บริเวณพื้นที่ พัน ส. และรอบๆ สถานที่ประกอบพิธีสวนสนามฯ