เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับยศสูงขึ้น
จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร