เนื้อหาหลัก

๑๕ ม.ค.๖๑ ผอ.ศทส.สส.ทหาร มีดำริให้จัดทำห้องเวรประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งแอร์และห้องกระจก และมีดำริให้ติดตั้งไฟชั้น ๑
พร้อมความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องเวรประชาสัมพันธ์และห้องบริการชั้น ๔ และ ชั้น ๕ ณ อาคาร ๗ บก.ทท.