เนื้อหาหลัก

๑๔ ม.ค.๖๑  กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.๑ (สน.ทท.จันทบุรี) ในการแก้ไขข้อขัดข้องระบบโทรคมนาคมทหาร ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
สนับสนุนระบบ C4I ให้กับ กปช.จต. โดยตรวจพบสายเคเบิลฯ ขาด และดำเนินการตัดต่อ จนการสื่อสารใช้งานได้ปกติ