เนื้อหาหลัก

๑๓ ม.ค.๖๑  พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดชุดดักรับ/เฝ้าฟัง จำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำชุด เพื่อสนับสนุน ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ ในนามกรมการสื่อสาร ณ ลานหน้าอาคาร ๑๕ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ