เนื้อหาหลัก

๑๓ ม.ค.๖๑  กบก.ฯ ได้ดำเนินการตัดหญ้า ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย