เนื้อหาหลัก

๑๓ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามสั่งการของ ผบ.ชา การปฏิบัติเรียบร้อย