เนื้อหาหลัก

๑๒ ม.ค.๖๑  พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ นำแถวกำลังพลสวนสนามและข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อม พิธีการสวนสนามสาบานธงตามลำดับพิธีจริง
ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ