เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ กบก.ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย