เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ให้การสนับสนุนตาข่ายพรางให้กับ ศทช.ฯ จำนวน ๓ ผืน และ พัน.ส.ฯ จำนวน ๕ ผืน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑