เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ จัดชุดดักรับ/เฝ้าฟัง จำนวน ๑ ชุด ไปติดตั้งเพื่อแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคาร ๑๕ บก.ทท.