เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร (๑) ตรวจความพร้อมการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและการเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๖๑ ของกำลังพล ศทท.ศทส. กฝอ. พัน.ส. พัน.ปสอ. และ ฝสส.ศบท. ณ พื้นที่ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ