เนื้อหาหลัก

๕ ม.ค.๖๑ พัน.ส.ฯ ได้ทำการซักซ้อมกำลังพล ที่จะปฎิบัติหน้าเวรรักษาการณ์ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ในวันที่ ๘ ม.ค.๖๑ โดยทำการซักซ้อม ณ บริเวณหน้า บก.พัน.สฯ