เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ดังนี้
๑. ติดแอร์ให้กับเวรประชาสัมพันธ์
๒. ติดฟิลม์ ให้กับห้องบริการ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ ณ อาคาร ๗ บก.ทท.