เนื้อหาหลัก

๑๑ ม.ค.๖๑ กฝอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
พล.ต. ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ