เนื้อหาหลัก

๑๒ ม.ค.๖๑ พล.ร.อ. นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร (๒) และคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ สน.ทท.เขาหมอน เพื่อมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
และดูความเรียบร้อยของอาคาร ศทสฝ.เขาหมอน โดยมี หน.สน.ทท.เขาหมอน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯ ให้การต้อนรับ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย