เนื้อหาหลัก

กทค.ศทท.ฯ ขอนำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.4 เมื่อ 10 ม.ค.61 ดังนี้
1. เข้าพื้นที่ บชร.4 จว.นครศรีธรรมราช เข้าพบ พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.บชร.4 (ตท.24) นำเสนอข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร/รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
2. เข้าพื้นที่ มทบ. 43 จว.นครศรีธรรมราช เข้าพบ พ.อ. เอกพล ถาวรยุติธรรม รองเสธ มทบ.43 (ตท.26)นำเสนอ ข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร /รับทราบข้อขัดข้อง ซึ่ง มทบ.43 มีความต้องการ เลขหมายโทรศัพท์ฯให้กับ กองกำลังพล กองข่าว กองส่งกำลัง กองกิจการพลเรือน
3. เข้าพื้นที่ พล.ร.5 จว.นครศรีธรรมราช เข้าพบ พ.อ.ชนาธิป ทองเชี่ยว รองเสธ. พล.ร.5 /รอง เสธ. กกล.เทพสตรีฯ(ตท.34) นำเสนอการสนับสนุนหน่วยตามภารกิจป้องกันชายแดน ของ กกล.เทพสตรีฯ/นำเสนอ ข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร/รอง เสธ.ฯ เสนอความต้องให้ สส.ทหาร จัดทำ unit school เรื่อง vtc